PRIVACY STATEMENT

Wehako B.V., gevestigd aan Aartsdijkweg 69, 2676 LE Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien uw opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Contactgegevens:

Wehako B.V.
Aartsdijkweg 69
2676 LE MAASDIJK

Telefoonnummer: 0174-510045
Website: www.wehako.nl
E-mail: info@wehako.nl
KVK-nummer: 24175846

Websitebezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving ┬╗

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Formulieren

Onze website bevat formulieren die u kunt gebruiken om een storing te melden of offerte op te vragen. De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren wij zolang nodig is voor volledige afhandeling van uw aanvraag of storing. De in het formulier verplicht aangegeven persoonsinformatie is benodigd uw storing of aanvraag in behandeling te nemen. Uw verzoek wordt in ons e-mail archief opgenomen.

ALGEMENE PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wehako B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Wehako B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wehako B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wehako B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn

Wehako B.V. bewaart de persoonsgegevens ten behoeve van geleverde installaties en/of onderhoudscontract voor onbepaalde tijd, om u zo storingen of onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.

Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wehako B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wehako B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wehako B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wehako.nl

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wehako B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Wehako B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op telefonisch via 0174-510045 of via c.deboer@wehako.nl